Fakta om Covid-19

Swiss Propaganda Research har laget denne oversikten – med utelukkende kritiske, grundige og tungt kildebelagte opplysninger fra eksperter på fagområdet, for å hjelpe leserne våre med å danne seg en realistisk risikovurdering. (Oppdatert).

Fakta om Covid-19

«Det eneste middelet til å bekjempe pesten er ærlighet.» Albert Camus, Pesten (1947)

Oversikt

 1. I følge data fra de best studerte landene som Sør-Korea, Island, Tyskland og Danmark, er den totale dødeligheten til covid-19 i det lavere per mille området og dermed opptil tjue ganger lavere enn opprinnelig antatt av WHO.
 2. En studie i Nature Medicine kommer til en lignende konklusjon selv for den kinesiske byen Wuhan. De opprinnelig betydelig høyere tallene for Wuhan ble oppnådd fordi mange mennesker med lette eller ingen symptomer ikke ble registrert.
 3. 50% til 80% av individer som tester positivt forblir symptomfrie. Selv blant de i aldersgruppen 70 til 79 år er rundt 60% symptomfrie, mange flere viser bare milde symptomer.
 4. Medianalderen til de avdøde i de fleste land (inkludert Italia) er over 80 år, og bare om lag 1% av de avdøde hadde ingen alvorlige tidligere lidelser. Alders- og risikoprofilen for dødsfall tilsvarer i det vesentlige normal dødelighet.
 5. Mange rapporter i media om unge og sunne mennesker som døde av covid-19 har vist seg å være usanne ved nærmere ettersyn. Mange av disse menneskene døde enten ikke av covid-19, eller de hadde faktisk alvorlige sykdommer (for eksempel udiagnostisert leukemi).
 6. Normal total dødelighet i USA er omtrent 8000 mennesker per dag, i Tyskland om lag 2600 mennesker og i Italia om lag 1800 mennesker per dag. Influensadødeligheten i USA er opptil 80.000, i Tyskland og Italia opptil 25.000, og i Sveits opptil 1500 mennesker per vinter.
 7. Kraftig økte dødsrater, som i Nord-Italia, kan påvirkes av ytterligere risikofaktorer som veldig høy luftforurensning og mikrobiell forurensning samt et kollaps i eldreomsorg og sykepleie på grunn av massepanikk og lockdown-tiltak.
 8. I land som Italia og Spania, og til en viss grad i Storbritannia og USA, er en alvorlig overbelastning av sykehus, særlig av influensa, ikke uvanlig. I tillegg må opptil 15% av leger og sykepleiere for øyeblikket selv i karantene, selv om de ikke viser noen symptomer.
 9. Et viktig skille gjelder spørsmålet om mennesker dør med eller faktisk av koronavirus. Obduksjoner viser at allerede eksisterende lidelser i mange tilfeller var en viktig eller avgjørende faktor, men de offisielle tallene gjenspeiler vanligvis ikke dette.
 10. For å vurdere hvor farlig sykdommen er, er nøkkelindikatoren ikke det ofte nevnte antall testpositive og avdøde, men antallet personer som faktisk og uventet utvikler eller dør av lungebetennelse.
 11. De ofte viste eksponentielle kurver for “korona-tilfeller” er misvisende, siden antallet tester også øker eksponentielt. I de fleste land forblir forholdet mellom positive tester og totalt antall tester konstant mellom 5% til 25%, eller øker ganske sakte.
 12. Land uten lockdowns og kontaktforbud, som Japan, Sør-Korea og Sverige, har ikke opplevd et mer negativt forløp enn andre land. Dette kan stille spørsmål ved effektiviteten til slike omfattende tiltak.
 13. I følge ledende lungespesialister virker invasiv bruk av respiratorer på Covid-19-pasienter ofte mot sin hensikt og forårsaker ytterligere skade på lungene. Den invasive bruken av repiratorer på Covid-19-pasienter er delvis gjort av frykt for å spre viruset gjennom aerosoler.
 14. I motsetning til de opprinnelige antagelsene, bestemte WHO imidlertid i slutten av mars at det ikke er holdepunkter for aerosol-spredning av viruset. I en pilotstudie, fant en ledende tysk virolog heller ingen aerosol-smitte og ingen smitte ved overflateberøring.
 15. Mange klinikker i Europa og USA har få pasienter, og noen har måttet innføre kortere arbeidstid. Flere kliniske operasjoner og behandlingsformer ble avlyst, til og med akuttpasienter holder seg noen ganger hjemme av frykt for viruset.
 16. Flere medier har blitt tatt i å dramatisere situasjonen i klinikker, noen ganger til og med med manipulerende bilder og videoer. Generelt er det mange medier som ikke setter spørsmålstegn eller tvil ved offisielle uttalelser og tall.
 17. Virustestene som brukes internasjonalt er har stor feilmargin. Flere studier har vist at selv normale koronavirus kan gi et falskt positivt resultat. Videre er ikke virustesten som er i bruk klinisk validert på grunn av tidspress.
 18. Svært mange internasjonalt anerkjente eksperter fra virologi, immunologi og epidemiologi anser tiltakene som er iverksatt for motproduktive og anbefaler en rask naturlig immunisering av befolkningen mens man beskytter risikogrupper.
 19. Antall mennesker som lider av arbeidsledighet, psykiske problemer og vold i hjemmet som et resultat av tiltakene som er fattet, har eksplodert i USA og over hele verden. Flere eksperter mener at tiltakene kan kreve flere liv enn selve viruset.
 20. NSA-varsleren Edward Snowden advarte om at koronakrisen brukes til en massiv og permanent utvidelse av global overvåkning. Den anerkjente virologen Pablo Goldschmidt snakket om en «global medieterror» og «totalitære tiltak». Den ledende britiske virologen professor John Oxford snakket om en «medieepidemi».

Se også: Åpent brev fra professor Bhakdi til kansler Merkel.


Oppdatering 12. april

Nye studier

 • Stanford-professor i medisin John Ioannidis konkluderer i en ny studie med at risikoen for å dø av Covid-19 for personer under 65 år, selv i globale ‘hotspots’, tilsvarer risikoen for en dødelig bilulykke for daglige pendlere som kjører mellom 14 og 640 km.
 • I en serologisk pilotstudie kommer den tyske virologen Hendrick Streeck til det midlertidige resultatet at letaliteten til Covid-19 er på 0,37% og mortaliteten (dvs. basert på den totale befolkningen) på 0,06%. Disse verdiene er omtrent ti ganger lavere enn WHOs anslag og omtrent fem ganger lavere enn Johns Hopkins University.
 • En dansk studie blandt 1500 blodgivere fant at dødeligheten av Covid19 bare er 1,6 promille, dvs. mer enn 20 ganger lavere enn opprinnelig antatt av WHO og dermed i området for en sterk (pandemisk) influensa. Samtidig har Danmark besluttet å åpne skoler og barnehager neste uke.
 • En serologisk studie i den amerikanske delstaten Colorado kommer til den foreløpige konklusjonen at letalitenen av Covid19 er blitt overvurdert med en faktor fra 5 til 20, og sannsynligvis ligger i området mellom normal og pandemisk influensa.
 • En studie utført av Det medisinske universitet i Wien konkluderte med at alders- og risikoprofilen til Covid19-dødsfall tilsvarer normal mortalitet.
 • En studie i Journal of Medical Virology konkluderer med at den internasjonalt brukte koronavirus-testen er upålitelig: I tillegg til det allerede kjente problemet med falske positive resultater, er det også en «potensielt høy» rate av falske negative resultater, dvs. at testen ikke gir utslag selv hos individer med symptomer, mens det hos andre pasienter reagerer en gang, og så ikke igjen. Dette gjør det vanskeligere å ekskludere andre influensalignende sykdommer.
 • En sveitsisk biofysiker har for første gang evaluert og grafisk vist graden av positive tester i USA, Frankrike, Tyskland og Sveits. Resultatet viser at positive resultater i disse landene øker ganske sakte, og ikke eksponentielt.
 •  Dr. Daniel Jeanmonod,  sveitsisk professor emeritus i fysiologi og nevrokirurgi, anbefaler i en analyse: «Tenk dypt, lag god vitenskap og ikke få panikk
 • Amerikanske forskere konkluderer med at lokal luftforurensning i stor grad øker dødsrisikoen fra Covid-19. Dette bekrefter tidligere studier fra Italia og Kina.
 • WHO konkluderte i slutten av mars at i motsetning til tidligere antakelser, overføres ikke Covid-19 via aerosoler (gjennom luften). Overføring skjer hovedsakelig ved direkte kontakt eller ved infeksjon fra dråper (hoste, nysing).
 • Den tysk-amerikanske epidemiologiprofessoren Knut Wittkowski hevder i et nytt intervju at Covid-19-epidemien allerede er i ferd med å avta eller til og med «allerede er over» i mange land. Portforbudene hadde kommet for sent og hadde vært kontraproduktive, hevder Wittkowski.

Europeisk mortalitetsovervåking

Europeisk overvåkning av mortalitet viser nå en klar overdødelighet i aldersgruppen over 65 år i flere europeiske land. I noen land, inkludert Tyskland og Østerrike, er mortaliteten i denne aldersgruppen imidlertid fortsatt innen normalområdet (eller til og med lavere).

Spørsmålet forblir åpent om hvorvidt den delvis økte dødeligheten skyldes koronaviruset alene eller også på grunn av de noen ganger drastiske tiltakene som er fattet (f.eks. isolasjon, stress, avlyste operasjoner osv.), og om dødeligheten fortsatt vil vises i årsoversikten.

Blant aldersgruppene under 65 år er det foreløpig bare i England man ser en forventet økning i dødeligheten utover tidligere influensabølger. Medianalder til test-positiv avdøde er 80 i Italia, 83 i Tyskland og 84 i Sveits.

Sveits

 • I et åpent brev til den sveitsiske helseministeren snakker sveitsiske leger om et «avvik mellom trusselscenariet, som fremfor alt har blitt drevet fram av media, og vår virkelighet». Covid19-tilfellene observert i den generelle befolkningen var få og for det meste milde, men «angstlidelser og panikkanfall» øker i befolkningen, og mange pasienter tør ikke lenger å komme til viktige undersøkelsesavtaler. «Og dette i forbindelse med et virus hvis farlighet, i henhold til vår oppfatning, i Sveits bare eksisterer i media og i hodene våre.»
 • Den sveitsiske legen Dr. Paul Robert Vogt har skrevet en mye delt artikkel om Covid19. Han kritiserer en «sensasjonsdrevet presse», men advarer også om at dette ikke er en «vanlig influensa». Imidlertid tar legen feil på enkelte punkter: letalitet og medianalder er veldig viktige variabler, differensiering av/med koronavirus er viktig, åndedrettsmasker og respiratorer er uegnet i mange tilfeller (se nedenfor), og portforbud er tvilsom og virker muligens mot sin hensikt.

Tyskland og Østerrike

 • I en ny artikkel kritiserer tyske helseeksperter regjeringens krisepolitikk. De snakker om en langsiktig skade på befolkningen forårsaket av det delvise portforbudet. Tallene publisert av statlige RKI var «bare av begrenset betydning».
 • I en uttalelse krever den tyske Patologforeningen at man må foreta obduksjoner av «korona-dødsfall» (for å konstantere den virkelige dødsårsaken) og taler dermed eksplisitt imot «anbefalingen fra Robert Koch-Instituttet», som ikke ønsket obduksjoner, angivelig fordi de var for farlige.
 • Dr. Martin Sprenger trakk seg fra sin stilling i Korona-ekspertrådet i det østerrikske helsedepartementet for å «gjenvinne sin sivile og vitenskapelige meningsfrihet». Dr. Sprenger kritiserte tidligere blant annet at regjeringen ikke skiller tilstrekkelig mellom risikoen for forskjellige befolkningsgrupper og iverksatte for omfattende tiltak: «Vi må være forsiktige med at tapet av sunne leveår på grunn av utilstrekkelig omsorg for andre akutte og kroniske sykdommer ikke er en faktor som er ti ganger høyere enn tapet av sunne leveår forårsaket av COVID-19».
 • På et tysk sykehjem testet en 84 år gammel mann positivt for Covid-19, hvoretter hele hjemmet ble satt i karantene og massetester ble utført. Det første testresultatet viste seg imidlertid å være uriktig.

Skandinavia

 • Den norske legeforening skriver i et åpent brev til helseministeren at de er bekymret for at tiltakene som er gjort, kan være farligere enn viruset, ettersom normale pasienter ikke lengre blir undersøkt og behandlet.
 • En svensk forfatter forklarer i den britiske tidsskriftet the Spectator: «Det er ikke Sverige som gjennomfører et masseeksperiment. Det er alle andre land som gjør det.»
 • Professor Ansgar Lohse, direktør ved Universitetssykehuset i Hamburg, forklarer i et intervju: «Etter min mening er de svenske tiltakene de mest rasjonelle i verden. Spørsmålet oppstår selvfølgelig om dette kan holdes oppe psykologisk. Opprinnelig må svenskene regne med betydelig flere dødsfall, men på mellomlang og lang sikt vil disse da bli betydelig redusert. Regningen vil bli betalt om et år – hvis svenskene kan holde ut. Dessverre tvinger frykten for viruset politikere til å iverksette tiltak som ikke nødvendigvis er rimelige. Politikk er også drevet av bildene i media.»
 • I følge den svenske sjefepidemiologen Anders Tegnell, kan Stockholm nå ha nådd et «platå» med hensyn til Covid-infeksjoner. (Flere nyheter om Sverige)

USA og Asia

 • I USA anbefaler myndighetene nå også at alle testpositive dødsfall og til og med mistenkte tilfeller uten positivt testresultat blir registrert som “Covid-dødsfall”. En amerikansk lege og senator i delstaten Minnesota erklærte at dette tilsvarte manipulasjon. Videre vil det være økonomiske insentiver for sykehus å erklære pasienter som Covid19-pasienter. (Litt humor om dette emnet).
 • Et Covid-19 feltsykehus i nærheten av Seattle i delstaten Washington ble stengt etter bare tre dager uten å ta imot noen pasienter. Dette minner om sykehusene som ble bygget på kort varsel i nærheten av Wuhan, som også stort sett var underutnyttet eller til og med tomme og deretter ble revet etter kort tid.
 • Flere medier rapporterte om påståtte korona-massegraver på Hart Island nær New York. Disse rapportene er misvisende i to henseender: For det første har Hart Island lenge vært en av de mest kjente fattigkirkegårdene  i USA, og for det andre erklærte ordføreren i New York at det ikke er planlagt massegraver, men at «uavhentede» avdøde (dvs. uten slektninger) skal begraves på Hart Island.
 • En av de ledende indiske epidemiologene sa at «Vi kan ikke løpe bort til månen». Han anbefaler rask utvikling av en naturlig immunitet i befolkningen.

Nord-Italia

Når det gjelder Nord-Italia, har flere potensielle risikofaktorer nylig blitt drøftet.

Det stemmer at to store vaksinasjonskampanjer mot influensa og meningococcus ble gjennomført i Lombardia i månedene rett før utbruddet av Covid-19, særlig i de senere ‘hotspotene’ Bergamo og Brescia. Selv om det teoretisk er mulig at slike vaksinasjoner kan interagere med koronavirusinfeksjoner, har en slik mulighet ennå ikke blitt fastslått.

Det stemmer også at en høy eksponering for asbest var til stede i Nord-Italia tidligere, noe som øker risikoen for kreftaktige lungesykdommer. Men her igjen er det ingen direkte forbindelse med Covid19.

Generelt sett er det imidlertid sant at lungehelsen til befolkningen i Nord-Italia i lang tid har blitt påvirket av høye nivåer av luftforurensning og andre skadelige faktorer, noe som gjør dem spesielt utsatt for luftveissykdommer.

Den sveitske overlegen dr. Pietro Vernazza

Den sveitsiske overlegen for infeksiologi, professor Pietro Vernazza, har publisert fire nye artikler om Covid19-studier.

 • Den første artikkelen handler om at det aldri har vært medisinske bevis for effektiviteten av skole-stengninger, ettersom barn generelt ikke utvikler covid-sykdommen og heller ikke er blant virusets vektorer/spredere (i motsetning til influensa).
 • Den andre artikkelen handler om at munnbind generelt ikke har noen påvisbar effekt, med ett unntak: syke mennesker med symptomer (spesielt hoste) kan redusere spredningen av viruset. Ellers er maskene temmelig symbolsk eller en «media hype».
 • Den tredje artikkelen omhandler spørsmålet om massetesting. Konklusjonen til professor Vernazza: «Alle som har symptomer på en luftveissykdom, bør holde seg hjemme. Det samme gjelder influensa. Det er ingen merverdi i testingen.»
 • Den fjerde artikkelen tar for seg risikogruppene Covid19. I henhold til dagens kunnskap inkluderer disse personer med høyt blodtrykk – det er mistanke om at Covid19-viruset bruker cellereseptorer som også er ansvarlige for å regulere blodtrykket. Imidlertid er det overraskende at personer med immunsvikt og gravide (som naturlig har et redusert immunsystem) ikke er i faresonen. Tvert imot er risikoen for Covid-19 ofte en overreaksjon fra immunforsvaret.

Intensivbehandling eller pallitativ omsorg

En tysk palliativ lege forklarer i et intervju at Covid-19 er «ikke en intensivomsorgs-sykdom», ettersom de hardt rammede typisk er eldre personer som har flere eksisterende lidelser. Når disse menneskene får lungebetennelse, har de «alltid fått pallitiativ behandling (dvs. i forbindelse med at de går bort)». Med en Covid19-diagnose ville dette imidlertid blitt en intensivbehandlingssak, men «selvfølgelig kan pasientene fremdeles ikke reddes».

Eksperten beskriver de nåværende handlingene til mange beslutningstakere som «panikkmodus». For tiden er intensivsenger i Tyskland fremdeles relativt tomme. Repiratorer står ubrukte. Av økonomiske årsaker kan sykehusledere snart komme på ideen om å ta imot eldre mennesker. «Om 14 dager vil avdelingene være fulle av  gamle mennesker med flere dødelige lidelser, som ikke kan reddes. Og når de først er festet til maskinene, oppstår spørsmålet om hvem som skal slå dem av igjen, da det ville være drap.» En «etisk katastrofe» på grunn av grådighet kan oppstå, advarer legen.

Respiratorer

Det har vært og er fortsatt et verdensomspennende rush for respiratorer for Covid-19-pasienter. Dette nettstedet var et av de første i verden som gjorde oppmerksom på at invasiv respirasjon (intubasjon) kan være kontraproduktiv i mange tilfeller og kan forårsake ekstra skade på pasientene.

Invasiv respirasjon ble opprinnelig anbefalt fordi lave oksygennivåer førte til en falsk konklusjon om akutt respirasjonssvikt (lungesvikt), og det var frykt for at viruset med mer skånsomme, ikke-invasive teknikker kunne spre seg gjennom aerosoler.

I mellomtiden har flere ledende pulmonologer og intensivleger fra USA og Europa uttalt seg mot invasiv respirasjon og anbefaler mer skånsomme metoder eller faktisk oksygenbehandling, som allerede med suksess ble brukt av Sør-Korea.

Politiske utviklinger

 • NSA-varsleren Edward Snowden advarer i et nytt intervju om at regjeringer bruker koronaviruset for å bygge en «arkitektur av undertrykkelse«.
 • Apple og Google har kunngjort at de vil samarbeide med nasjonale myndigheter for å innlemme en såkalt «kontaktsporing» i deres operativsystemer for mobiltelefoner, som vil tillate myndigheter å overvåke kontakter i befolkningen.
 • Den tyske eksperten på grunnlovsretten Uwe Volkmann sa på tv at han ikke kjenner noen blant kollegene som anser korona-tiltakene for å være i samsvar med grunnloven.
 • Den italienske regjeringen har nedsatt en «arbeidsgruppe»for å «eliminere» falske nyheter om Covid på internett. Men ytringsfriheten forblir «uberørt», ble det sagt.
 • Frankrike har forlenget, på grunn av Covid, tiden varetektsfengsling er tillattt og suspendert at man skal vurderes av en dommer. Klager fra advokatforeninger ble avvist.
 • Danmark innførte «enestående harde unntakslover» i begynnelsen av april: «Helsemyndighetene kan nå beordre obligatoriske tester, obligatoriske vaksiner og obligatorisk behandling, og bruke militæret og private sikkerhetstjenester i tillegg til politiet for å håndheve sine ordrer.»
 • Politiet i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen tester droner i «korona-oppdrag», spesielt for å lete etter forbudte ansamlinger av mennesker.
 • Den tyske delstaten Sachsen ønsker å innlegge karantene-motstandere på psykiatriske sykehus.
 • En sveitsisk lege som er kritisk til koronatiltakene, er blitt arrestert og sendt til psykiatrisk sykehus for å «ha kommet med trussler mot myndigheter og pårørende», sa det sveitsiske politiet.
 • I Tyskland har en advokat i medisinsk rett lagt inn en konstitusjonell klage på korona-tiltakene og publisert et åpent brev om emnet, der hun advarer mot å skli inn i en politistat og etterlyste demonstrasjoner. Statsadvokaten og politiet startet deretter etterforskning mot advokaten for å ha «oppmutret til en straffbar handling», og advokatens nettsted ble midlertidig stengt. Grunnlovsklagen er siden avvist. (Også denne advokaten ble tvanginnlagt til psykiatrisk observasjon o.a.)
 • Også i Østerrike har flere advokater nå inngitt klager på korona-tiltakene til grunnlovsdomstolen. Advokatene hevder at grunnleggende rettigheter og maktfordeling er krenket av tiltakene.
 • Ordføreren i Los Angeles lovet en belønning for «tystere» som rapporterer naboene sine til myndighetene hvis de bryter portforbudet.
 • I USA er mer enn 16 millioner mennesker allerede arbeidsledige på grunn av nedleggelsen, som er omtrent 10% av den yrkesaktive befolkningen. I følge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO er 80% av verdens 3,3 milliarder arbeidere i dag rammet av tiltakene, og 1,25 milliarder arbeidere kan bli rammet av «drastiske eller katastrofale» konsekvenser.
Nye arbeidsledige per uke i USA

Med velvillig tillatelse fra Swiss Propaganda Research, en uunværlig informasjonskilde om Covid-19. Oversikten er litt forkortet.

 

Reklame

4 kommentarer

 1. Denne her synes jeg også man burde få med seg. Mannen er pensjonert og svært høyt utdannet. Han har jobbet innen disse feltene ved Karolinska og har også kjennskap til statistikk. I mange år har han prøvd å kjempe mot legemiddelindustrien og ble selv svært syk av statiner mot kolesterol. Kolesterol er den viktigste delen vi har av immunapperatet.

  youtube=https://www.youtube.com/watch?v=mrbbZ3tk3SA

  Liker

  • Interessant svenske.

   Det fascinerende med alle de drastiske tiltakene, og særlig den statlige medie-ensrettingen, er hvordan mange av de mest anerkjente helseekspertene i verden (jeg har sitert eller linket til flere hundre) blir fullstendig overkjørt eller tiet i hjel (evt. angrepet på usaklig grunnlag) i media, mens selgere fra legemiddelindustrien ukritisk får gratisreklame i massevis.

   Liker

Kommentarer er stengt.

%d bloggere liker dette: