Sergej Lavrov : ‘Krig startes ikke av generaler, men av politikere’

Et av de vanligste knepene i vestlig presse er å kun indirekte sitere fiender og kun velge ut bruddstykker som høres bisarre ut uten sammenheng. Her er en komplett tale som Russland utenriksminister Sergej Lavrov holdt for et par dager siden. Som vanlig, har jeg har understreket et par setninger (for skumlesere!)

Forsvarsminister Shoigu, kollegaer, mine damer og herrer,

Forsvarsdepartementets konferanse om internasjonal sikkerhet i Moskva har de siste fem årene blitt en stor del av de akademiske og praktiske begivenheten angående militærpolitiske spørsmål rundt om i verden. Deltakernes høye stillinger, som gjør det mulig med en ekspertdialog, og den ambisiøse dagsorden som dekker de sentrale problemene, gir grunnlag for å analysere nåværende risikoer og trusler og finne løsninger på dem.

Den globale situasjonen har ikke blitt mer stabil eller forutsigbar. Tvert imot, ser vi spenninger, både globalt og regionalt, den fortsatte uthulingen av folkeretten og forsøk på å bruke makt for å fremme ensidige interesser, styrke ens egen sikkerhet på bekostning av andres sikkerhet, og med alle midler demme opp for den objektive utviklingen av en verdensorden med flere sentre. Disse handlingene er skadelige for vårt felles mål, som er å bruke våre krefter på å håndtere virkelige, snarere enn oppdiktede, trusler.

De kommende paneldiskusjonene på konferansen vil fokusere på kampen mot internasjonal terrorisme, som har vokst til en enestående størrelse. For første gang i menneskehetens historie, ønsker terrorister å skape sin egen stat, en kalifat med sitt eget territorium, befolkning og menneskehatende ideologi. Det sies mye på ulike nivåer om behovet for å fordoble innsatsen mot dette globale ondet. Felleskommunikeet fra G7-landenes utenriksministermøte sier at «internasjonalt samarbeid er av avgjørende betydning i kampen mot terrorisme.» Det sier videre at, jeg siterer: «Å bekjempe terrorisme og voldelig ekstremisme og stille gjerningsmennene til ansvar, er fortsatt topprioriteter for det internasjonale samfunnet.”

Disse flotte ordene har blitt sagt før, men de har ikke blitt omgjort til virkelighet. Men felles tiltak og opprettelsen av en bred front mot terrorisme, som Russlands president Vladimir Putin foreslo i FN i september 2015, blir fortsatt hindret av politiske ambisjoner og dobbelmoral.

Russland fortsetter å jobbe for å samle det internasjonale samfunnet i kampen mot terrorisme. Vi har lagt fram et utkast til en resolusjon om bekjempelse av terrorist-ideologien til FNs sikkerhetsråd. Vi har oppfordret til innføringen av en omfattende handels- og økonomisk embargo på ISIS-kontrollerte territorier i samsvar med artikkel 41 i FN-pakten, med sanksjoner mot de som bryter embargoen.

Et annet viktig mål er å vedta regler for ansvarlig atferd for stater når de gjør bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Disse reglene burde gjøre det umulig å bruke IKT til militære formål eller forstyrrelser i interne anliggender. Reglene må også forhindre at internasjonale terrorister bruker IKT. I FN, er Russland forkjemper for utarbeidelsen av en universell straffelovs-konvensjon om bekjempelse av nettkriminalitet.

Vi vil aldri lykkes i kampen mot terrorisme med mindre flere konflikter løses, først og fremst i Midtøsten og Nord-Afrika. Våpenhvilen i Syria, som ble støttet av Russland, Tyrkia og Iran i slutten av 2016, og starten av Astana-prosessen, bidrar til en inkluderende dialog internt blant syrerne.

Tvert imot, var USAs siste rakettangrep mot Shayrat-flybasen i Syria et åpenbart brudd på folkeretten og en aggressiv handling mot en suveren stat. Dette bare forverret de eksisterende problemene, noe som gjør muligheten av å bygge en bred front mot terrorismen enda fjernere og mer usannsynlig.

Det er meget nærliggende med en sammenligning med det som skjedde i 2003 i Irak, med den ødeleggende virkningen på landet og fremveksten av IS som en direkte konsekvens. Jeg tror at det ikke er nødvendig å forklare for dette publikum nok en gang at en farlig utvikling, inkludert utenfor regionen, kan føre til ukloke trekk av denne typen.

Provokasjoner, som den som fant sted i Khan Sheikhoun 4. april, krever en profesjonell etterforskning i regi av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og følge en geografisk balansert tilnærming. Dette bør være en åpen og gjennomsiktig undersøkelse. Vi er vitne til forsøk på å blokkere denne prosessen, som bare bekrefter våre tvil om ærligheten hos de som forsøker å utnytte hendelsen den 4. april for å forandre dagsorden, forlate FNs sikkerhetsråds resolusjon 2254 og fremme den langvarige ideen om regimeskifte i Syria.

Selvfølgelig bør økningen i terroraktivitet ikke overskygge andre farlige utfordringer verden står overfor i dag. Den forverrede situasjonen rundt den koreanske halvøya er til alvorlig bekymring. Pyongyang fortsetter sine kjernefysiske missilprogrammer, mens USA og deres regionale allierte har på uforholdsmessig måte styrket sin militære aktivitet, under påskudd av den nordkoreanske trusselen. Den akselererte distribusjonen av USAs THAAD-systemer i den sørlige delen av halvøya, som en del av det amerikanske globale rakettforsvarskjoldet, har en spesielt destabiliserende effekt.

Russland er fullt på linje med den samlede posisjonen til det internasjonale samfunnet angående Pyongyangs politikk, og bekrefter vår forpliktelse til alle Sikkerhetsrådets resolusjoner. Det er imidlertid åpenbart at den siste muligheten for bruk av makt, er full av katastrofale konsekvenser for den koreanske halvøya og Nordøst-Asia generelt.

Russland er interessert i å sikre sikkerhet og stabilitet over hele Asia-Stillehavsområdet. At alle land i regionen følger de allment aksepterte reglene for oppførsel er en avgjørende forutsetning for suksess, blant annet i samsvar med folkeretten, fredelig løsning av konflikter, og ikke ved bruk av makt eller trusler. Russland har foreslått for sine partnere, og fremmer proaktivt på toppmøter i Øst-Asia, konkrete tiltak for å bygge en sikkerhets- og samarbeidsarkitektur på inkluderende basis, som ikke består av blokker. Vi ser at disse anstrengelsene er svært relevante. Kina, India og mange land i Sørøst-Asia deler vår måte å se ting på. Forresten viser den fruktbare dialogen i Shanghaigruppen tydelig at internasjonale kontakter kan være effektive når de bygger på prinsippene om likhet og tar hensyn til hverandres interesser, samt at de respekterer andre staters rett til å velge sin egen utviklingsmodell.

Hvis vi ser på en annen del av verden, den euro-atlantiske regionen, kan man ikke annet enn føle seg bekymret over det betydelige gjenværende potensialet for konflikt, som i stor grad styrkes av NATOs ensidige tiltak. Forsvarsminister Sergej Shoigu har nettopp diskutert dette i stor detalj. Den ensidige utplasseringen av det amerikanske globale rakettforsvarssystemet, i det europeiske segmentet, er en svært alvorlig hindring for å styrke strategisk stabilitet. Dette systemet tar sikte på å forandre styrkeforholdet av offensive våpen. Utplasseringen av en rakettskjold kan styrke illusjonen av usårbarhet og at man kan gjøre ting uten mottiltak. Det kan friste en til å gjøre ensidige trekk når man håndterer globale og regionale problemer. Herunder kan det senke terskelen for bruk av atomvåpen. Utviklingen av strategiske våpen som ikke er atomvåpen og anstrengelser for å hindre inngåelse av en avtale om en et avmilitarisert verdensrom, har en negativ innvirkning på internasjonal sikkerhet. USAs og noen andre lands uvillighet eller den manglende evne til å ratifisere Den omfattende avtalen mot kjernefysiske prøvesprenginger (CTBT) gir opphav til flere og flere spørsmål.

Vi er overbevist om at det er viktig å etablere en sone med lik og udelelig sikkerhet fra Vancouver til Vladivostok, som formalisert av beslutningene fra OSSEs toppmøter og de fra Russland-NATO-rådet. Flere og flere europeere argumenterer for å gjenoppta dialog for å effektivt håndtere en rekke problemstillinger, med det formål å etablere en europeisk sikkerhetsarkitektur som vil inkludere Russland.

Løsningen av den den interne ukrainske krisen ved fullstendig og konsekvent gjennomføring av Minsk-avtalen bør bidra til å gjenopprette gjensidig tillit. Dessverre får «krigshaukene» stadig mer kontroll i Kiev. Væpnede provokasjoner fortsetter langs avgrensningslinjen, slik det fremgår av rapporter fra OSSEs spesielle overvåkingsoppdrag til Ukraina. En blokade som pålegges Donbass har fortsatt en negativ innvirkning på denne regionen og hele Ukraina. Vi forventer at våre partnere, inkludert [Frankrike og Tyskland som underskrev Minsk-avtalen], vil kreve strengere og mer offentlig at myndighetene i Kiev respekterer sine forpliktelser som de tok på seg i Minsk.

Kollegaer,

Hele verdenshistorien viser at krig ikke startes av generaler, men av politikere, som har et spesielt ansvar for å opprettholde fred og sikkerhet. Det er åpenbart umulig å utføre vellykkede globale oppgaver som kampen mot internasjonal terrorisme, narkotikahandel, organisert kriminalitet og spredning av masseødeleggelsesvåpen uten å gi avkall på filosofien om hegemoni og ens egen eneståendehet. Det er på tide å vende tilbake til de grunnleggende prinsippene i det internasjonale liv, som formalisert i FN-pakten, inkludert statens suverene likhet, ikke-innblanding i innenrikspolitikk og løsning av tvister på fredelige måter.

Russland vil i fellesskap med sine partnere og likesinnede land fortsette å hevde solide prinsipper i globale anliggender og danne det helt nye globale styringssystemet som gjenspeiler det 21. århundres behov. Vi er klare til å jobbe sammen, og i fellesskap lete etter ulike muligheter for å overvinne utfordringene våre på grunnlag av likhet, gjensidig respekt og hensyn til hverandres interesser. Vi oppfordrer alle våre partnere til å gjøre det samme. Enhver annen vei vil uunngåelig føre oss alle inn i en blindvei.


Sergej Lavrov, født 21. mars 1950 i Moskva, er en russisk diplomat, tidligere FN-ambassadør og utenriksminister i Russland fra 2004.


http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2737799

Reklamer